Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2022/2023

Z Á P I S  D O     M A T E R S K E J   Š K O L Y
na  školský  rok  2022/2023

Tlačivo Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  si  môžete vyzdvihnúť u riaditeľky školy  v úradných hodinách alebo  na webovej stránke MŠ.

Vypísané a potvrdené Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ prijímame

od 2. mája do 4. mája 2022 v čase od 8,00 hod do 16,30 hod v riaditeľni MŠ.

K Žiadosti je potrebné priložiť prefotený rodný list dieťaťa. Zápis sa uskutočňuje bez prítomnosti dieťaťa za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. Žiadosť môžete priniesť osobne, poslať elektronicky alebo vhodiť do poštovej schránky MŠ.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ - na základe podanej žiadosti sú prijímané do MŠ prednostne:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /deti, ktoré dosiahnu do 31.8.2022 päť rokov veku/
  •  deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu
  • mladšie deti na základe voľnej kapacity

Bližšie informácie o MŠ nájdete na webovej  stránke  mesta Prievidza,  č. t. 0911 091 384, www.msmatusku.goodboog.com,

e-mailovej adrese – msmatusku@prievidza.sk, alebo osobne v MŠ – J. Matúšku v Prievidzi

Tešíme sa na Vás !  Jana Galková, riaditeľka školy

Všeobecné informácie k prijímaniu žiadostí do MŠ

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
2. Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19,  odporúča sa podanie žiadosti  elektronickou formou, prípadne iným spôsobom s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, teda podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
3. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné, teda každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, musí zákonný zástupca prihlásiť  na plnenie predprimárneho vzdelávania. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

***