Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2020/2021

                                                     Zápis do MŠ

 Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa koná od 04. do 06. mája 2020 v čase od 8:00 do 16:30 hod.

Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vytlačiť z webovej stránky, alebo prísť osobne prevziať v čase zápisu - zazvoníte na bráne MŠ pri riaditeľni.

Vyplnenú žiadosť spolu s prefoteným rodným listom dieťaťa vhodíte  do poštovej schránky  na bráne MŠ, alebo ju zašlete elektronicky na msmatusku@prievidza.sk

                            Všeobecné informácie k prijímanie žiadostí do MŠ

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  2. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

                                   Podmienky na prijímanie detí do MŠ :

                                   Prednostne sa prijímajú deti,

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • ktoré dovŕšili 3 roky veku

Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. čísle 0911 091 384

Žiadame Vás, aby ste v čase zápisu dodržiavali epidemiologické opatrenia.

                     Oznam k zápisu detí do MŠ

Žiadame rodičov novoprijatých detí, aby postupne doručili riaditeľke MŠ chýbajúce dokumenty k prihláške na predprimárne vzdelávanie :

  • prefotený rodný list dieťaťa,
  • Vyjadrenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa
  • originál Žiadosti o prijatie s podpismi oboch rodičov /kto poslal žiadosť emailom/.

Dokumenty môžete doručiť osobne,  alebo vložiť do poštovej schránky MŠ.

Rodičia, ktorí budú mať doručené v MŠ všetky potrebné dokumenty,  môžu si v riaditeľni MŠ osobne vyzdvihnúť   Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ v týždni        od 15. – 19.6.2020 v čase od 10,00 do 12,00 hod.

Ďakujeme.