Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2023/2024

Zápis detí do materských škôl 2023/2024

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2023/2024 sa koná v dňoch od 02. do 04. mája 2023 v čase od 8:00 do 16:30 hodiny v priestoroch jednotlivých materských škôl:

Materská školy, Ul. P. Benického 154/1, Prievidza
Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza
Materská škola, Ul. A. Mišúta 731/2, Prievidza
Materská škola, Športová ul. 134/34, Prievidza
Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza
Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza
Materská škola, Ul. M. Gorkého 223/2, Prievidza
Materská škola, Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza
Materská škola, Ul. J. Matúšku 759/1, Prievidza
Základná škola s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ul.206/37, Prievidza

Všeobecné informácie k prijímaniu žiadostí do MŠ

  1. Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia (ďalej len „zákonný zástupca“) spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Žiadosť si môžete stiahnuť z webovej stránky www.prievidza.sk, www.msmatusku.goodboog.com, alebo vyzdvihnúť osobne v riaditeľni MŠ.

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

  1. a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
  2. b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  1. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné,  teda každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov vekudo 31. augusta 2023, musí zákonný zástupca prihlásiť  na plnenie predprimárneho  vzdelávania. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  2. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  2. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu. Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať

Predprimárne vzdelávanie                                                                                            V prípade nutnosti môže zákonný zástupca vo veci prijímania detí do MŠ kontaktovať zamestnankyne školského úradu na telefónnom čísle 046/ 51 79, kl. 414, 415, mobil: 0904 752 672 alebo emailom: beata.jelacicova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk

***