Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2024/2025

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

            Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí rodičov / zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2024/2025 sa koná v dňoch :

  1. mája, 3. mája a 6.mája 2024 v čase od 8:00 do 16:30 hodinyv priestoroch:

– materských škôl :

Ul. P. Benického 154/1,  Ul. D. Krmana 334/6, Ul. A. Mišúta 731/2, Športová ul. 134/34, Ul. M. Mišíka 398/15, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Ul. M. Gorkého 223/2,

Cesta Vl. Clementisa 251/12, Ul. J. Matúšku 759/1,

– základných škôl s materskou školou :

Ul. P. Dobšinského 746/5, Malonecpalská ul.206/37.

Všeobecné informácie :

  • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, len ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky,
  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné, žiadne dieťa mladšie ako 5 rokov veku nemôže byť zaradené do MŠ ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie,
  • dieťa sa do materskej školy prijíma len na základe písomnej žiadosti       o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú rodič/ zákonný zástupca predkladá  spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od ošetrujúceho detského lekára dieťaťa,
  • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

***