Charakteristika materskej školy

Materská škola je 6 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje možnosť aj poldenného pobytu detí. Umiestnená je v účelovej budove v dvoch pavilónoch, v strede sa nachádza hospodársky pavilón , v ktorom je kancelária riaditeľky školy , vedúcej ŠJ, kuchyňa, práčovňa.

Prevádzka MŠ

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 16:30 hod.
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom, Mestom Prievidza.
V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na 3 týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať Materskú školu na Ul. Mišúta v Prievidzi.

Vnútorná organizácia materskej školy

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí
V pavilóne MŠ 1 vľavo prízemie : 1. trieda - 5-6 ročné deti
poschodie : 2. trieda - 5-6 ročné deti

V pavilóne MŠ 2 vpravo prízemie : 3. trieda - 2,5-3 ročné deti
6. trieda - 4-5 ročné
poschodie : 4. trieda - 2,5-3 ročné deti
5. trieda - 4-5 ročné deti

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí
Ranné schádzanie detí prebieha od 6:00 hod. do 7:00 hod. v 2. triede a v 3. triede, a tiež popoludní
od 15:30 hod. do 16:30 hod. v 2. triede a v 3. triede
1. trieda: 6:00 - 16:30 hod.
2. trieda: 7:00 - 15:15 hod.
3. trieda: 6:00 - 16:30 hod.
4. trieda: 7:00 – 15:30 hod.
5. trieda: 7:00 - 15:30 hod.
6. trieda: 7:00 - 15:30 hod.

Pedagogickí zamestnanci :
( absolvované školenia, semináre a získané certifikáty )

Jana Galková
riaditeľka MŠ, kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou

galkova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Osvedčenie - Kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie
3. Práca s učebňou Lego – dacta
4. Antistresový program pre učiteľky MŠ
5. Hudba ako hra
6. Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
7. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
8. Ako zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiaka
9. Ako správne poskytovať 1.pomoc – školenie SČK
10. Infovek
11. ECDL Certificate - Európsky vodičský preukaz na počítače
12. Školský manažment
13. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
14. Obsahová reforma
15. Inovácie v didaktike
16. Tvorba prezentácií v Powerpointe
17. Komunikácia, manažment a marketing školy
18. Prípravné atestačné vzdelávanie k 1.atestácii
19. Riadenie školy a školského zariadenia
20. Digitálne technológie
21. 1 . atestácia
22. "Účastník cyklického vzdelávania Cestička k úspechu, práca s nadanými deťmi"
23. "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"
24. "Didaktické možnosti využívania autokorektívnych učebných pomôcok v predprimárnom vzdelávaní v MŠ"
25.  "Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní"
26. " Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole"Dana Šestáková
zást. riad. MŠ, kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou
sestakova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Dramatická výchova
3. Práca s učebňou Lego – dacta
4. Hudba ako hra
5. Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
6. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
7. Digitálni štúrovci I., II.
8. Ako správne poskytovať 1.pomoc - školenie SČK
9. Ako zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiaka
10. Prevencia narušenej komunikačnej schopnosti detí predškolského veku
11. Ako pracovať s deťmi s poruchami reči v predškolskom veku I., II.
12. Infovek
13. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
14. Digitálne technológie v MŠ
15. Riadenie školy a školského zariadenia
16. Školský manažment v MŠ
17. Obsluha počítača - Word, Excel
18. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
19. Prípravné atestačné vzdelávanie k 1.atestácii
20. 1. atestácia
21. Osvedčenie - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove
22. "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"
23.  "Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní"
24. Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
25. " Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole"
26. "Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov"


Mgr. Eva Kardošová
kvalifikovaná učiteľka
22


Daniela Čuláková
kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou
culakova

1. Medzinárodný diplom Lego Dacta
2. Ako správne poskytovať 1.pomoc - Školenie SČK
3. Osvedčenie Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
4. Prosociálna výchova v MŠ
5. Environmentálna výchova
6. Osvedčenie Výtvarné techniky
7. Školenie na interaktívnu tabuľu v programe Activprimary
8. Práca s deťmi predškoského veku vo vodnom prostredí
9. Osvedčenie k uplatňovaniu učebne Lego Education v MŠ
10. Osvedčenie Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
11.Certifikát  Digitálne technológie v MŠ
12. Certifikát Inovácie v didaktike pre predprimárne vzdelávanie
13. Osvedčenie Základná obsluha počítača
14. Ako správne poskytovať pomoc SČK
15. Osvedčenie Práca s programom Powerpoint 2003
16. Certifikát Lyžovanie v MŠ
17. Certifikát Prípravné atestačné vzdelávanie
18. Dramatická výchova
19. 1. atestácia
20. Osvedčenie - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove


Eva Hancková
kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou
hanckova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Environmentálna výchova
3. Joga s deťmi predškolského veku
4. Práca s deťmi predškolského veku vo vodnom prostredí
5. Práca s učebňou Lego – dacta
6. Výtvarné techniky
7. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
8. Hračka ako prostriedok edukácie
9. Ako správne poskytovať 1.pomoc – školenie SČK
10. Infovek
11. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
12. Digitálne technológie v MŠ´
13. Základná obsluha počítača
14. Práca v programe MS PowerPoint
15. Lyžovanie v MŠ
16. Inovácie v didaktike
17. Prípravné atestačné vzdelávanie
18. "Účastník cyklického vzdelávania Cestička k úspechu, práca s nadanými deťmi"
19. 1. atestácia
20. Osvedčenie - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove


Silvia Vrecková
kvalifikovaná učiteľka
22Eva Fojtíková
kvalifikovaná učiteľka
hanckovaViola Iskrová
kvalifikovaná učiteľka
hanckovaJarmila Juhanová
kvalifikovaná učiteľka
juhanovaEva Krahulcová
kvalifikovaná učiteľka
krahulcovaVladimíra Palkovičová
kvalifikovaná učiteľka

panisovaMonika Smatanová
kvalifikovaná učiteľka
smatanova

Za rodičov:   

Bc. Vladimíra Danišová, člen RŠ
Mgr. Veronika Rybárová, člen RŠ

Za zriaďovateľa: 

Mgr. Libor Mokrý, člen RŠ
MVDr. Juraj Leporis, člen RŠ

Za zamestnancov:

Jarmila Juhanová, zapisovateľ RŠ
Mgr. Silvia Vrecková, predseda RŠ
Nadežda Enekešová, člen RŠ


ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY

1. trieda - p. Kristína Hazuchová
2. trieda - p. Anna Štefanová
3. trieda - p. Martina Medlenová
4. trieda - p. Simona Šišková
5. trieda - p. Dtanislava Marková
6. trieda - p. Veronika Slabejová

Informácie o čerpaní financií sú zverejnené na nástenkách v materskej škole.

6,00

čas schádzania sa
hry a činnosti podľa výberu
edukačné  aktivity
zdravotné cvičenie, osobná hygiena

8,45

desiata
dopoludňajšie vzdelávacie  aktivity
pobyt vonku
osobná hygiena

11,20

obed
odpočinok, osobná hygiena

14,20

olovrant
hry a činnosti podľa výberu detí, popoludňajšie vzdelávacie aktivity,
krúžková činnosť

do 16,30

odchod detí domov


V spolupráci s MsZ v Prievidzi a spoločnosťou TEZAS Prievidza sa nám podarilo obnoviť areál našej materskej školy. Odstránili sme staré kovové preliezačky, vysadili stromčeky, zabudovali nové preliezačky, domčekovú zostavu, hojdačky, vláčik. Staré, už nevyhovujúce pieskoviská sme vymenili za nové. Za aktívne zapojenie sa do zberu PET fliaš v materskej škole sme získali nové lavičky, ktoré tiež prispeli k skrášleniu dvora. Ujovia a tety zapojení do aktivačných prác nám pomohli odstrániť starý popraskaný asfalt z chodníkov a nahradili sme ho zámkovou dlažbou, ktorú nám položili zamestnanci spol. TEZAS. V súčasnosti hľadáme možnosti ako získať finančné zdroje na dokončenie celého školského dvora. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí stáli pri zrode tejto myšlienky a pomohli nám pri budovaní krajšieho exteriéru a poskytli deťom možnosť bezpečnejšieho pohybového vyžitia a zábavy.

 POPLATKY

 v zmysle nového VZN mesta Prievidza č. 14/2022 sa od 1.1.2023 menia:

POPLATKY ZA MŠ /prevádzkové náklady + réžia/

Nepredškoláci :  35,- € PN + 10 € réžia, spolu 45 € / mesiac

Predškoláci :       10 € / mesiac

IBAN: SK75 7500 0000 0040 2406 4648

Variabilný symbol:  61..............

BIC kód CEKOSKBX

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa  v kalendárnom mesiaci !!!

POPLATKY ZA STRAVU :

Poplatok =  44,10 € -  mesačne

IBAN : SK 68 0200 0000 0026 4150 1656

Variabilný symbol : 62...............

Konštantný symbol : 0308

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !!!

Vyúčtovanie preplatkov sa realizuje 1x ročne po skončení šk. roka, alebo po ukončení dochádzky do MŠ, najneskȏr však do 31. 08. príslušného roka. Žiadosť o vrátenie preplatkov nájdete v kolonke " Na stiahnutie "

Dokument Školský poriadok MŠ
Počet listov 20
V pedagogickej rade prerokovaný 09 / 2023
S radou rodičov prerokovaný dňa 09 / 2023
Platnosť od: 01.09.2023
Platnosť ukončená dňa:  
Vydáva: Jana Galková

Skolsky_poriadok-Matusku2023-24

Kontakty

Email : msmatusku@prievidza.sk
T.č. MŠ : 0911 091384

T.č. na JEDÁLEŇ : 0903 501 077

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl v školskom roku 2020/2021

          Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk
 • Do MŠ dieťa privádza vždy IBA JEDEN zákonný zástupca
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy zverejnené na vchode a v priestoroch MŠ, semafor, piktogramy
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Zákonný zástupca na začiatku školského roka podpisuje Dotazník a vyhlásenie.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca prichádza s dieťaťom do MŠ ráno najneskôr do 7,50 hod, aby do 8,00 opustil priestory a mohla prebehnúť kompletná dezinfekcia zariadenia. V prípade neskoršieho nástupu do MŠ /plánované vyšetrenie,.../ je zákonný zástupca povinný o tom informovať učiteľku príslušnej triedy deň vopred. Popoludní si dieťa prevezme čo najskôr, v priestoroch MŠ sa zdržiava len minimum času.
 • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
 • Ostatné ustanovenia a prílohy - minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020

          Pedagogickí zamestnanci:

 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časti Oranžová fáza.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
 • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy
 • Pedagogický zamestnanec) má odporučené rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

          Prevádzkoví zamestnanci:

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie ÚVZ SR.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 • Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v materskej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časti Oranžová fáza.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.