Kliknutím zväčšite

Jarmila Vomelová
Riaditeľka školskej jedálne

Eva Sovičová
Hlavná kuchárka

Viera Zelencová
Kuchárka

Adriána Mihálová
Prevádzkový zamestnanec

POPLATKY ZA STRAVU :

Poplatok =  44,10 € -  mesačne

IBAN : SK 68 0200 0000 0026 4150 1656

Variabilný symbol : 62...............

Konštantný symbol : 0308

Prosíme používať pridelený variabilný symbol, ktorý pri platení stravného začína číslom 62do poznámky  uvádzať meno dieťaťa.

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !!!

V prípade úhrady stravného príspevku po 10. dni v mesiaci je potrebné priniesť riaditeľke školskej jedálne k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Odhlasovanie:

V pondelok ráno do 7,30 hod.

Ostatné dni vždy deň vopred DO 14,00 hod. na tel. čísle 0903 501 077, SMS , alebo zápisom do odhlasovacieho zošita. / napr. v utorok do 14,00 hod. sa odhlasuje na stredu/

Neodhlásené obedy sa vydávajú v školskej jedálni od 12 – 12,30 hod. do vlasných čistých obedárov.
Obedy detských stravníkov do obedára sa vydávajú len v prvý deň ochorenia dieťaťa. Ostatné dni je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Vyúčtovanie preplatkov sa realizuje 1x ročne po skončení šk. roka, alebo po ukončení dochádzky do MŠ, najneskȏr však do 31. 08. príslušného roka. Žiadosť o vrátenie preplatkov nájdete v kolonke " Na stiahnutie "


Deťom sa podáva strava 3 x denne, stolujú v triedach.

Desiata
Obed
Olovrant
od 08:30 hod - do 09:00 hod
od 11:15 hod - do 12:00 hod
od 14:15 hod - do 14:45 hod