Kliknutím zväčšite

Božena Ziaťková
Riaditeľka školskej jedálne

Viera Zelencová
K
uchárka

Eva Sovičová
Kuchárka

Jarmila Vomelová
Hlavná kuchárka

POPLATKY ZA STRAVU :

Celodenná strava vo výške stravného limitu: 1,45 EUR

Z toho:

Desiata : 0,36 EUR
Obed : 0,85 EUR
Olovrant : 0,24 EUR


Nepredškoláci : Platba za stravu je každý mesiac rovnaká : 30, 45 € / 21 x 1,45 /

Predškoláci platia :

5,25 € za každý mesiac alebo

21 € za 4mesiace 9 - 12 mesiac

Platí sa bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou od 2. do 10. dňa v danom mesiaci. 

Bankový účet mesta :

IBAN : SK 68 0200 0000 002641501656

Variabilný symbol : každé dieťa má pridelený svoj VS

Konštantný symbol : 0308

TREBA UVIESŤ MENO DIEŤAŤA

POZOR - ĎAĽŠIA ZMENA VS OD 1.11.2020

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE OD 1.11.2020 SA MENÍ VARIABILNÝ SYMBOL DIEŤAŤA NA STRAVU : ČÍSLO, ZAČÍNAJÚCE NA 63 SA MENÍ NA ČÍSLO 62, OSTATNÉ ČÍSLICE OSTÁVAJÚ NEZMENENÉ !

 V prípade choroby, ale aj z iných dôvodov môžete dieťa odhlásiť osobne zápisom do zošita v MŠ, alebo telefonicky na číslo 0903 501 077

V prípade úhrady stravného príspevku po 10. dni v mesiaci je potrebné priniesť riaditeľke školskej jedálne k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !!!

Spôsob odhlasovania a prihlasovania stravy : v pondelok ráno do 7,30 hod, ostatné dni deň vopred do 14,00 hod.

Neodhlásené obedy sa vydávajú v školskej jedálni od 11,30 – 12,00 hod. do vlasných čistých obedárov.
Obedy detských stravníkov do obedára sa vydávajú len v prvý deň ochorenia dieťaťa. Ostatné dni je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Vyúčtovanie preplatkov sa realizuje 1x ročne po skončení šk. roka, alebo po ukončení dochádzky do MŠ, najneskȏr však do 31. 08. príslušného roka. Žiadosť o vrátenie preplatkov nájdete v kolonke " Na stiahnutie "


Deťom sa podáva strava 3 x denne, stolujú v triedach.

Desiata
Obed
Olovrant
od 08:30 hod - do 09:00 hod
od 11:15 hod - do 12:00 hod
od 14:15 hod - do 14:45 hod