šk.rok 2019/20 : Zapojili sme sa do projektu :

" ZBIERAME POUŽITÉ BATÉRIE SO ŠMUDLOM "

<< bližšie info tu<<

Projekt Zdravý úsmev

V spolupráci so zubnou lekárkou MUDr. Simanovou a dipl. sestrou Andreou Školnovou  sme sa zapojili do projektu Zdravý úsmev. Pomocou neho sme deti naučili ako sa správne starať o svoje zúbky, aké zdravé potraviny detskému chrupu prospievajú, a aké naopak nie. Prostredníctvom návštevy zubnej lekárky v jej ambulancii sme odstránili obavy a stres z tohto niekedy nie príjemného zážitku .

...takto sa učíme správne zaobchádzať so zubnou kefkou

Projekt Adamko Hravo-Zdravo

Pomocou bábky – Adamka, vedieme deti k zdravým stravovacím návykom, dbáme na dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, dodržiavanie pitného režimu, dostatok spánku, pestovanie zdravého sebavedomia. V spolupráci s rodičmi zabezpečujeme pravidelnú konzumáciu ovocia a zeleniny, deťom podávame šaláty z čerstvej zeleniny a ovocia. Každoročne organizujeme tvorivé dielne pre rodičov, kde majú všetci možnosť ochutnať šaláty , nátierky a nápoje, ktoré deťom podávame v materskej škole. Pri plnení cieľov projektu využívame aj pracovné listy a omaľovánky Adamko.

...jabĺčka, hrušky, banány, citróny - skrývajú v sebe zdravé vitamíny...

Projekt Lego hra

Od roku 2001 pracujeme s učebňou Lego-dacta / lego education/. Pani učiteľky absolvovali vzdelávanie a vlastnia certifikáty na používanie tejto učebne. Lego totiž nie je len hračka – je to didaktická pomôcka, ktorú môžeme využívať pri plnení edukačných cieľov. Učebne v triedach pravidelne dopĺňame a zakupujeme nové zostavy podľa veku a záujmov detí. P. uč. Daniela Čuláková zhotovila lego plániky ku témam, podľa ktorých deti skladajú.

"S interaktívnou tabuľou spoznávame svet"

Projektom s Nadáciou Volkswagen Slovakia sme získali 1000 € na nákup interaktívnej tabule.

"Bezpečne na cestách s Volkswagenom ešte bezpečnejšie" 2014

Projektom s Nadáciou Volkswagen Slovakia p.riaditeľka J. Galková získala 1000 € na nákup učebných pomôcok k dopravnej výchove.

"Elektronizácia vzdelávacieho systému" s DIGI školou

Získali sme interaktívny set - interaktívnu tabuľu, notebook, farebnú tlačiareň.

"Vzdelávací systém učiteľov"

Z eurofondov sme získali 3 počítačové zostavy, multifunkčné zariadenie, digitálny fotoaparát, 3 tablety, 3 mp3 prehrávače.

"Bezpečne na cestách s Volkswagenom ešte bezpečnejšie" 2015

Projektom s Nadáciou Volkswagen Slovakia p.riaditeľka J. Galková  získala 2999,72 € pre materskú školu na nákup učebných pomôcok k dopravnej výchove.

POĎAKOVANIE Nadácii Volkswagen Slovakia

KLIKNITE >>>

FOTO >>>

Projekt Eurorozprávky

Prievidzskí škôlkari bližšie spoznali Rakúsko cez rozprávku v projekte : Eurorozprávky.

O aktivite slovenských detí sa bude hovoriť aj v Bruseli, kde sa uskutoční jedna z prezentácií.

Škôlkari zahrali rakúsku rozprávku Cesta za nevestou.(Zdroj: Archív DŠ)

„Naša budúcnosť, naše bohatstvo sú deti, ktoré máme pripraviť pre zjednotenú Európu ako spoločné dobro.“

Pod týmto mottom bol projekt vypracovaný a jeho charakteristickým znakom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku.

Podstatou projektu je prostredníctvom pôvodnej rozprávky niektorého zo štátov Európskej únie spoznať bližšie danú krajinu a s rozprávkou prezentovať rôznymi formami spontánnu detskú tvorbu Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva.

Žrebovaním bolo našej materskej škole pridelené Rakúsko. Našou úlohou bolo vyhľadať si akúkoľvek pôvodnú rozprávku tejto krajiny a potom s ňou spolu s deťmi pracovať niekoľko mesiacov. Úlohu sme mali v porovnaní s ostatnými účastníkmi trošku sťaženú tým, že rakúske rozprávky sú na našom trhu veľmi málo zastúpené. Podarilo sa nám však zaobstarať si priamo z Rakúska knihu autorov Ch. Schmollgrubera a A. Eissmann „Rozprávky z Rakúska“. V nej nás aj deti zaujala rozprávka „Cesta za nevestou“.

Skôr, ako sme deťom rozprávku prečítali, oboznámili sme ich s krajinou ako takou. Bližšie spoznávali Rakúsko, jeho polohu, susedné štáty, symboly, vlajku, známe mestá, miesta, a ďalšie pozoruhodnosti. Deti sa naučili orientovať v mape Európy, spoznali a porovnávali vlajky Slovenska a Rakúska a tiež ich hlavné mestá Viedeň a Bratislavu. Deti si vyrábali zástavy oboch štátov a vyfarbovali.

Potom nadišiel čas oboznámiť deti s rozprávkou. Pani učiteľka, mimochodom oblečená v prekrásnom rakúskom kroji im prečítala rozprávku Cesta za nevestou.

Deti viedli vzájomné dialógy o tom, či sa im rozprávka páčila, či ich zaujala a čím, hodnotili konanie hrdinov rozprávky, slovne vyjadrovali dojmy a zážitky z prečítaného textu.

Na projekte pracovali : D. Šestáková, M. Caňová, video spracovala D. Čuláková

Video - Eurorozprávky  >>>

Foto galéria >>>

"Učíme sa o doprave s Volkswagenom 2017 "

Projektom s Nadáciou Volkswagen Slovakia p.riaditeľka J. Galková získala 960 € na nákup interaktívnej tabule. Doplatok bol z 2% z daní.

Fotogaléria >>>

Krúžok anglického jazyka

Pod vedením lektorky z Jazykovej školy Futureschool so sídlom v Prievidzi Mgr. Veroniky Ranušovej, sa deti už od 4 rokov veku majú možnosť oboznámiť so základmi anglického jazyka. Pracujú s učebnicami a s pracovnými zošitmi, ktoré sú prispôsobené ich veku, osobitostiam a danostiam.

Hudobno - tanečný krúžok

Pod vedením p. učiteľky zo ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi si deti v našej materskej škole rozvíjajú hudobno pohybový talent každý štvrtok.

Výtvarný krúžok

Pod vedením p. učiteľky zo ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi si deti z našej materskej školy rozvíjajú a skvalitňujú svoje výtvarné kompetencie každý utorok.

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Naša MŠ sa zapojila do projektu pre seniorov - zhromaždili sme darčeky pre seniorov << kliknite >>

Deti z MŠ v ZŠ Šafárika

Takto nás privítali v ZŠ Šafárika  Kliknite >>>

Predplavecký výcvik

Každoročne sa zapájame do pred- plaveckého výcviku našich budúcich prvákov. V priestoroch plavárne v Bojniciach Pod zámkom sa deťom maximálne venujú kvalifikované trénerky. Za zmienku stojí fakt, že takmer všetky deti prekonajú strach z vodného prostredia, neopomínajúc skutočnosť, že tí odvážnejší na konci kurzu plávajú samostatne bez plaveckých pomôcok.

Bábkové divadlo v MŠ

V našej materskej škole máme prenosnú bábkovú scénu, ktorú príležitostne využívame pri divadelných predstaveniach pre deti.

Podľa ponuky /približne 1 x mesačne/ dávame príležitosť profesionálnym divadelným a bábkovo- divadelným súborom prezentovať svoje predstavenia deťom našej materskej školy. Je veľkou výhodou, že za kultúrou nemusíme cestovať a kultúrne zážitky môžeme sprostredkovať aj deťom najmladšej vekovej kategórie.

Bábkové divadlo je veľkým pomocníkom pri plnení výkonových štandardov v každej oblasti. Je zvlášť pôsobivým prostriedkom na rozvíjanie kognitívnych, sociálno-morálnych, kreatívnych a emocionálnych kompetencií. Bábkové divadlo významnou mierou formuje a rozvíja detskú osobnosť.

! ! ! Fotografie z predstavení nájdete vo Fotogalérii >>>

" Súťaž Tučniak Miki 2014 "

P. uč. Čuláková zapojila našu materskú školu do súťaže - Tučniak Miki. Súťaž vyhlásila firma  Mary Kay kozmetika o hodnotné ceny. Spolu s deťmi sme vyrobili  tučniaka Miki a od fotili sa. Naša materská škola získala pexesá pre deti a drobné hračky.    Foto v galérii >>

Celoslovenská výtvarná súťaž 2015 "Malá krajina - Veľké osobnosti"

Vo výtvarnej súťaži, ktorá sa konala v ZŠ Šafárika - Prievidza získala 2.miesto v 1. kategórii pre MŠ Jeniffer Rita Caňová pod vedením p. učiteľky Márie Caňovej. Vernisáž sa konala pod záštitou reprezentantky SR v basketbale - Zuzany Žirkovej dňa 27. 5. 2015.

" Súťaž Tučniak Miki 2015"

P. uč. Čuláková zapojila našu materskú školu do súťaže - Tučniak Miki. Súťaž vyhlásila firma  Mary Kay kozmetika o hodnotné ceny. Spolu s deťmi sme vyrobili  tučniaka Miki a odfotili sa. Naša materská škola získala pexesá pre deti, omaľovánky a diplom. Foto v galérii >>>

"Deň gramotnosti" 08.09.2015

P. uč. Dana Šestáková, Daniela Čuláková a Mária Caňová zapojili predškolákov do "Dňa gramotnosti" 08.09.2015, kedy deti vykonávali rôzne aktivity, zamerané na rozvoj všeobecnej gramotnosti.

Foto v galérii>>>