Charakteristika materskej školy

Materská škola je 6 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje možnosť aj poldenného pobytu detí. Umiestnená je v účelovej budove v dvoch pavilónoch, v strede sa nachádza hospodársky pavilón , v ktorom je kancelária riaditeľky školy , vedúcej ŠJ, kuchyňa, práčovňa.

Prevádzka MŠ

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 16:30 hod.
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom, Mestom Prievidza.
V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na 3 týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať Materskú školu na Ul. Mišúta v Prievidzi.

Vnútorná organizácia materskej školy

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí
V pavilóne MŠ 1 vľavo prízemie : 1. trieda - 5-6 ročné deti
poschodie : 2. trieda - 5-6 ročné deti

V pavilóne MŠ 2 vpravo prízemie : 3. trieda - 2,5-3 ročné deti
6. trieda - 4-5 ročné
poschodie : 4. trieda - 2,5-3 ročné deti
5. trieda - 4-5 ročné deti

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí
Ranné schádzanie detí prebieha od 6:00 hod. do 7:00 hod. v 2. triede a v 3. triede, a tiež popoludní
od 15:30 hod. do 16:30 hod. v 2. triede a v 3. triede
1. trieda: 6:00 - 16:30 hod.
2. trieda: 7:00 - 15:15 hod.
3. trieda: 6:00 - 16:30 hod.
4. trieda: 7:00 – 15:30 hod.
5. trieda: 7:00 - 15:30 hod.
6. trieda: 7:00 - 15:30 hod.

Pedagogickí zamestnanci :
( absolvované školenia, semináre a získané certifikáty )

Jana Galková
riaditeľka MŠ, kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou

galkova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Osvedčenie - Kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie
3. Práca s učebňou Lego – dacta
4. Antistresový program pre učiteľky MŠ
5. Hudba ako hra
6. Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
7. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
8. Ako zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiaka
9. Ako správne poskytovať 1.pomoc – školenie SČK
10. Infovek
11. ECDL Certificate - Európsky vodičský preukaz na počítače
12. Školský manažment
13. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
14. Obsahová reforma
15. Inovácie v didaktike
16. Tvorba prezentácií v Powerpointe
17. Komunikácia, manažment a marketing školy
18. Prípravné atestačné vzdelávanie k 1.atestácii
19. Riadenie školy a školského zariadenia
20. Digitálne technológie
21. 1 . atestácia
22. "Účastník cyklického vzdelávania Cestička k úspechu, práca s nadanými deťmi"
23. "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"
24. "Didaktické možnosti využívania autokorektívnych učebných pomôcok v predprimárnom vzdelávaní v MŠ"
25.  "Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní"
26. " Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole"Dana Šestáková
zást. riad. MŠ, kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou
sestakova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Dramatická výchova
3. Práca s učebňou Lego – dacta
4. Hudba ako hra
5. Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
6. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
7. Digitálni štúrovci I., II.
8. Ako správne poskytovať 1.pomoc - školenie SČK
9. Ako zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiaka
10. Prevencia narušenej komunikačnej schopnosti detí predškolského veku
11. Ako pracovať s deťmi s poruchami reči v predškolskom veku I., II.
12. Infovek
13. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
14. Digitálne technológie v MŠ
15. Riadenie školy a školského zariadenia
16. Školský manažment v MŠ
17. Obsluha počítača - Word, Excel
18. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
19. Prípravné atestačné vzdelávanie k 1.atestácii
20. 1. atestácia
21. Osvedčenie - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove
22. "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"
23.  "Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní"
24. Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
25. " Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole"
26. "Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov"


Mária Caňová
kvalifikovaná učiteľka
canova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Osvedčenie - Kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie
3. Práca s učebňou Lego – dacta
4. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
5. Ako správne poskytovať 1.pomoc – školenie SČK
6. Infovek
7. "Účastník cyklického vzdelávania Cestička k úspechu, práca s nadanými deťmi"


Daniela Čuláková
kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou
culakova

1. Medzinárodný diplom Lego Dacta
2. Ako správne poskytovať 1.pomoc - Školenie SČK
3. Osvedčenie Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
4. Prosociálna výchova v MŠ
5. Environmentálna výchova
6. Osvedčenie Výtvarné techniky
7. Školenie na interaktívnu tabuľu v programe Activprimary
8. Práca s deťmi predškoského veku vo vodnom prostredí
9. Osvedčenie k uplatňovaniu učebne Lego Education v MŠ
10. Osvedčenie Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
11.Certifikát  Digitálne technológie v MŠ
12. Certifikát Inovácie v didaktike pre predprimárne vzdelávanie
13. Osvedčenie Základná obsluha počítača
14. Ako správne poskytovať pomoc SČK
15. Osvedčenie Práca s programom Powerpoint 2003
16. Certifikát Lyžovanie v MŠ
17. Certifikát Prípravné atestačné vzdelávanie
18. Dramatická výchova
19. 1. atestácia
20. Osvedčenie - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove


Eva Hancková
kvalifikovaná učiteľka s 1. atestáciou
hanckova

1. Prosociálna výchova v MŠ
2. Environmentálna výchova
3. Joga s deťmi predškolského veku
4. Práca s deťmi predškolského veku vo vodnom prostredí
5. Práca s učebňou Lego – dacta
6. Výtvarné techniky
7. Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí predškolského veku
8. Hračka ako prostriedok edukácie
9. Ako správne poskytovať 1.pomoc – školenie SČK
10. Infovek
11. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
12. Digitálne technológie v MŠ´
13. Základná obsluha počítača
14. Práca v programe MS PowerPoint
15. Lyžovanie v MŠ
16. Inovácie v didaktike
17. Prípravné atestačné vzdelávanie
18. "Účastník cyklického vzdelávania Cestička k úspechu, práca s nadanými deťmi"
19. 1. atestácia
20. Osvedčenie - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove


Silvia Vrecková
kvalifikovaná učiteľka
22Simona Šišková
kvalifikovaná učiteľka
hanckovaViola Iskrová
kvalifikovaná učiteľka
hanckovaJarmila Juhanová
kvalifikovaná učiteľka
juhanovaEva Krahulcová
kvalifikovaná učiteľka
krahulcovaAnna Pánisová
kvalifikovaná učiteľka

panisovaMonika Smatanová
kvalifikovaná učiteľka
smatanova

Za rodičov:   

Ing. Vlasta Šulová, člen RŠ
Jana Kohútová, člen RŠ

Za zriaďovateľa: 

Mgr. Zuzana Vrecková, člen RŠ
MDDr. Veronika Drábiková, člen RŠ

Za zamestnancov:

Jarmila Juhanová, zapisovateľ RŠ
Eva Krahulcová, predseda RŠ
Nadežda Enekešová, člen RŠ


ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY - ZVOLENÍ NA RZ  8. 9. 2016

  1. trieda - p. Bc. Martina Šomšáková
  2. trieda - p. Kristína Boboková
  3. trieda - p. Mgr. Lucia Nikodémusová
  4. trieda - p. Kristína Hazuchová
  5. trieda - p. Andrea Horniaková
  6. trieda - p. Vladimíra Štefániková

Členovia boli odhlasovaní na plenárnom rodičovskom združení v septembri 2014.
Informácie o čerpaní financií sú zverejnené na nástenkách v materskej škole.

6,00

čas schádzania sa
hry a činnosti podľa výberu
edukačné  aktivity
zdravotné cvičenie, osobná hygiena

8,45

desiata
dopoludňajšie vzdelávacie  aktivity
pobyt vonku
osobná hygiena

11,20

obed
odpočinok, osobná hygiena

14,20

olovrant
hry a činnosti podľa výberu detí, popoludňajšie vzdelávacie aktivity,
krúžková činnosť

do 16,30

odchod detí domov


V spolupráci s MsZ v Prievidzi a spoločnosťou TEZAS Prievidza sa nám podarilo obnoviť areál našej materskej školy. Odstránili sme staré kovové preliezačky, vysadili stromčeky, zabudovali nové preliezačky, domčekovú zostavu, hojdačky, vláčik. Staré, už nevyhovujúce pieskoviská sme vymenili za nové. Za aktívne zapojenie sa do zberu PET fliaš v materskej škole sme získali nové lavičky, ktoré tiež prispeli k skrášleniu dvora. Ujovia a tety zapojení do aktivačných prác nám pomohli odstrániť starý popraskaný asfalt z chodníkov a nahradili sme ho zámkovou dlažbou, ktorú nám položili zamestnanci spol. TEZAS. V súčasnosti hľadáme možnosti ako získať finančné zdroje na dokončenie celého školského dvora. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí stáli pri zrode tejto myšlienky a pomohli nám pri budovaní krajšieho exteriéru a poskytli deťom možnosť bezpečnejšieho pohybového vyžitia a zábavy.

POPLATKY

POPLATKY NA PRÁZDNINY JÚL - AUGUST 2020 :

Platia sa na tie isté účty ako počas školského roka

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV  V MŠ + 

RÉŽIA NA STRAVU – od 1.7. 2020 podľa nového VZN 1/2020 = 5 € 

IBAN: SK75 7500 0000 0040 2406 4648

Variabilný symbol:  každé dieťa má pridelený svoj VS

BIC kód CEKOSKBX

Platba :          20 € / mesiac

predškoláci :   5 € / mesiac

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok za júl je potrebné uhradiť do 20. júna, za august do 20. júla  !!!

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Matúšku 759/1, Prievidza

Predškoláci za stravu nemusia uhrádzať !

IBAN : SK 68 0200 0000 002641501656

Variabilný symbol : každé dieťa má pridelený svoj VS

Konštantný symbol : 0308

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok za júl je potrebné uhradiť do 20. júna, za august do 20. júla  !!!

POPLATKY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA MIMO PRÁZDNIN :

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV  V MŠ + RÉŽIA NA STRAVU (mesto Prievidza, Nábrežie slobody č. 14, Prievidza 971 01)

IBAN: SK75 7500 0000 0040 2406 4648

Variabilný symbol:  každé dieťa má pridelený svoj VS

BIC kód CEKOSKBX

Platba :    18 € / mesiac

predškoláci :   3 € / mesiac

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !!!

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Matúšku 759/1, Prievidza

IBAN : SK 68 0200 0000 002641501656

Variabilný symbol : každé dieťa má pridelený svoj VS

Konštantný symbol : 0308

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !!!

Dokument Školský poriadok MŠ
Počet listov 20
V pedagogickej rade prerokovaný 09 / 2019
S radou rodičov prerokovaný dňa 09 / 2019
Platnosť od: 01.09.2019
Platnosť ukončená dňa:  
Vydáva: Jana Galková

                                                  

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

Obsah:

I.                   Všeobecné ustanovenia.

II.                Charakteristika materskej školy.

III.       Článok  1 :  Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne

vzdelávanie.

Článok  2 :  Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnanca a ďalšími zamestnancami materskej školy.

Článok  3 : Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.

Článok  4 : Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno - patologickými  javmi, diskrimináciou  alebo  násilím.

Článok 5  : Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy.

IV.       Záverečné ustanovenia.

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Ul. J. Matúšku 759/1

v Prievidzi v zmysle § 153 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len „ školský zákon“ /.

Časť  II.

Charakteristika materskej školy

Materská škola na Ul. Janka Matúšku v Prievidzi je šesťtriedna, poskytuje  celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie v šiestich   triedach . Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutím RÚVZ o kapacite jednotlivých tried. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Vytvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Zvedavé slniečka“, ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0, schváleného 6.7.2016. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania, taktiež rozvíjajúce programy zamerané na rozvíjanie informačno- komunikačných technológií a využitie učebných pomôcok LEGO – Education.  V materskej škole bola v roku 2018 ukončená kompletná rekonštrukcia.

Materská škola je umiestnená v typizovanej pavilónovej stavbe:

-           2 pavilóny na výchovno-vzdelávaciu činnosť;

-           hospodársky pavilón.

Prízemie a poschodie pavilónov tvoria:

-           vstupné chodby;

-           šatne detí;

-           umyvárne,  WC pre deti a personál;

-           triedy – ktoré slúžia ako herne, spálne, v triedach je realizované aj stolovanie detí;

-           izolačky a sklady učebných pomôcok.

V hospodárskom pavilóne sa nachádzajú:

-           kancelárie riaditeliek MŠ a školskej jedálne;

-           kuchyňa s príslušnými priestormi;

-           práčovňa, účelové priestory pre personál

V areáli školského  dvora  sa nachádza trávnatá a asfaltová plocha, polovica dvora je vydláždená zámkovou dlažbou. Na trávnatej ploche sú  pieskoviská, plastové lavičky , záhradný detský exteriérový nábytok a altánok.

Časť III.

Článok  1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch    do šiestich rokov veku,  ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.  Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok  veku, dieťa s odloženým  začiatkom plnenia  povinnej školskej dochádzky a dieťa s  dodatočne odloženým začiatkom plnenia  povinnej  školskej dochádzky.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu. Deti sa  prijímajú k začiatku nasledujúceho školského roka, pokiaľ je voľná kapacita aj          v priebehu školského roka.

Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok na informačnej tabuli  MŠ , v šatniach a prostredníctvom miestnych médií. Riaditeľka spolu s miestom  a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podmienky prijímania detí prerokuje riaditeľka s členmi pedagogickej  rady a členmi rady školy.

Zákonný zástupca  odovzdá písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast riaditeľke MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka  vydá riaditeľka materskej školy.  V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so  zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

V prípade, že zákonný zástupca  zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa nepotvrdí prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, prípadne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke v termíne podľa platnej legislatívy.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade / preradenie počas školského roka/ oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii.

Najvyšší počet detí  v triede MŠ podľa školského zákona je:

-          20 v triede pre 3- až 4-ročné deti,

-          21 v triede pre 4- až 5-ročné deti,

-          22 v triede pre 5- až 6-ročné deti,

-          21 v triede pre 3- až 6-ročné deti.

V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka prekročiť počet detí v triede najviac o tri deti, ak budú splnené podmienky podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ( vydané na tlačive schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky). Riaditeľka MŠ vydá Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Článok  2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ

Dieťa má právo na :

a)      bezplatné vzdelanie  pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole,

b)      vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

c)      individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

d)     úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

e)      poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

f)       výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

g)      organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

h)      úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

i)        rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

j)        na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov .

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie  s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné :

a)      neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)      dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy,

c)      chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý škola využíva     na výchovu a vzdelávanie,

d)     pravidelne  sa  zúčastňovať  na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať pokiaľ zákon  neustanovuje inak,

e)      konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

f)       ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

g)      rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo :

a)      žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

b)      oboznámiť sa so školským  vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

c)      byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d)     na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e)      zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,

f)       vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

g)      vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný :

a)      dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

b)      vytvoriť priaznivé podmienky na výchovu a vzdelávanie pre dieťa,

c)      dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy  vzdelávania v zmysle školského zákona,

d)     nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

e)      ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní , je zákonný zástupca povinný oznámiť riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie  o bezinfekčnosti prostredia,

f)       ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára alebo podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti,

g)      pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach podľa  Článku 2

§ 2 - PRÍSPEVOK  ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

-   za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Prievidza prispieva zákonný  zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou  15,00 €

-   mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac

na účet zriaďovateľa IBAN : SK75 7500 0000 0040 24064648.

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa :

-          ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

-          ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši presunom poplatku na nasledujúci mesiac na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu).

-          ktoré má jeden rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky- predškolák,

-          ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

Ak zákonný zástupca omylom uhradí príspevok, zriaďovateľ materskej školy zaplatený príspevok vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a vyjadrenia riaditeľky školy.

Ak zákonný zástupca záväzne prihlási svoje dieťa na pobyt v MŠ počas letnej prevádzky v mesiacoch júl a august, je povinný uhradiť mesačný poplatok do 20. júna za mesiac júl, a do 20. júla za mesiac august. Uhradený mesačný poplatok za dieťa, ktoré počas letnej prevádzky nenastúpilo na pobyt do MŠ zo zdravotných dôvodov, je možné vrátiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a lekárskeho potvrdenia, ktoré sú predložené riaditeľke MŠ do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

§ 10 -  Príspevok  na  réžie  za detského  stravníka

-          na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach      pri MŠ (ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je za každý mesiac určený príspevok na réžie jednotne :

3,00 € za jedného detského stravníka

1,00 € za každého detského stravníka v hmotnej núdzi

bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.

Príspevok na réžie ŠJ MŠ pri uhrádzaní sa pripočítava ako paušál za mesiac spolu             s príspevkom za pobyt dieťaťa v materskej škole na účet zriaďovateľa                          IBAN : SK75 7500 0000 0040 2406 4648

a podlieha obvyklému režimu, t.j. mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa                      v kalendárnom mesiaci na daný mesiac.

-          Príspevok na réžie sa uhrádza aj za dieťa – predškoláka.

§ 7 - Príspevok V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

Školské jedálne pri materských školách majú určený finančný príspevok na stravovanie v súlade s 2. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR na prípravu jedál vo výške 1,45 €

-          celodenná strava vo výške stravného limitu   1,45 €

-                                                       z toho -  desiata   :  0,36 €

obed      :   0,85 €                                                                             olovrant :  0,24 €

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods.10 školského  zákona.

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v danom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne  SK28 0200 0000 0000 1683 7382, VS: 550630 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou .

Z dôvodu neuhradenia finančných príspevkov za dieťa v MŠ a ŠJ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2019 riaditeľka  po predchádzajúcom ústnom upozornení zákonného zástupcu vydá písomnú výzvu k úhrade  poplatku.

§ 8 - Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie

na podporu výchovy k stravovacím návykom

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa poskytuje vo výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ a odobralo stravu.

2. Dotácia sa od 01.01.2019 poskytuje:

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,

b) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

c) na dieťa navštevujúce ZŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

3. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,25 € na dieťa za deň. Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok.

4. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ.

5. Bezlepkové diétne stravovanie v meste Prievidza zabezpečuje ŠJ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza.

6. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy.

Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude dieťa/žiak automaticky zo stravy odhlásené. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká.

7. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30 hod..

8. V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom sa dieťa nezúčastní vzdelávacieho procesu v škole, ale zostane aj naďalej prihlásené na stravu. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný túto sumu uhradiť ŠJ MŠ do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a zostalo prihlásené na stravu.

9. V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka, na výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný zástupca môže odobrať jedlo. Platbu za odobraté jedlo je zákonný zástupca povinný uhradiť na účet príslušnej ŠJ (§9 bod. 2, bod 3).

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská škola  je  v  prevádzke v pracovných  dňoch  od 6.00  hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka materskej školy:    Jana Galková

Úradné a konzultačné hodiny :  utorok a štvrtok od 10,30 do 11,30 hod alebo po telefonickom dohovore so   zákonným zástupcom

Riaditeľka  školskej jedálne:      Božena Ziaťková

Úradné a konzultačné  hodiny:  utorok a štvrtok od 10,30 do 11,30 hod alebo po telefonickom dohovore so   zákonným zástupcom

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov     na jeden mesiac. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie     a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ dva mesiace vopred. V čase  prázdnin v priebehu školského roka je prevádzka tried  materskej školy obmedzená na základe počtu prihlásených detí podľa potreby rodičov. V čase zimných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa, ktorý bude písomne oznámený  zákonným zástupcom.

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov / napr. rozšírený výskyt chrípky a pod./ sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Organizácia  tried  a vekové zloženie  detí:
pavilón  B :    prízemie           1.trieda     5 - 6 ročné deti

poschodie        2.trieda     5 - 6 ročné deti

pavilón  A:    prízemie            3.trieda    2,5 - 4 ročné deti

6.trieda    4 - 5 ročné deti

poschodie         4.trieda    2,5 - 4 ročné deti

5.trieda    4 - 5 ročné deti

1.      Prevádzka  tried,  schádzanie a rozchádzanie detí :

pavilón  B :      1.trieda                      7,00  -  15,30  hod.

2.trieda                       6,00  -  16,30  hod.

pavilón A:        3.trieda                      6,30  -  15,20  hod.

4.trieda                       6,30  -  15,20  hod.

5.trieda                       7,10  -  15,30  hod.

6.trieda                       6,00  -  16,30  hod.

V čase od 6.00 do 7,00 hod. sa všetky deti z B.pavilónu schádzajú v 2.triede na poschodí aj popoludní od 15,30 do 16.30 hod. Deti z A. pavilónu sa schádzajú ráno a popoludní v 6. triede na prízemí.

V prípade nižšieho počtu detí sa deti spájajú do tried v súlade s § 28 ods.10 Zákona       č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.         O každej zmene sú zákonní zástupcovia  v každej triede písomne informovaní .

3. Usporiadanie denných  činností

Usporiadanie denných činností v materskej škole   je zverejnené pre zákonných zástupcov     na nástenke v šatni detí príslušnej triedy . Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ.

Pri organizácií činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

6,00 -              čas schádzania sa

hry a činnosti podľa výberu detí

edukačné  aktivity

zdravotné cvičenie, osobná hygiena

8,45 -              desiata

dopoludňajšie vzdelávacie  aktivity

pobyt vonku

osobná hygiena

11,20 -            obed

odpočinok, osobná hygiena

14,20 -            olovrant

hry a činnosti podľa výberu detí, popoludňajšie vzdelávacie aktivity,

krúžková činnosť

do 16,30         odchod detí domov

4. Preberanie detí

Dieťa od zákonných zástupcov  preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až  po jeho odovzdanie učiteľke, zákonnému zástupcovi  alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ ráno do 8,00 hod. a prevezme si ho zvyčajne popoludní po 14,30 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne rodič čas  jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí.        Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa od zákonného zástupcu ak zistí , že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy. V prípade pochybností  o dobrom zdravotnom stave dieťaťa má učiteľka právo vyžiadať od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára .

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne / fotokópiou úradného rozhodnutia/ informovať riaditeľku MŠ.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

5. Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.00 – 8.00 hod. a od 14.30 – 16.30 hod. Pred vstupom do šatne použijú návleky na obuv, ktoré sa nachádzajú vo vstupných chodbách na prízemí v každom pavilóne.

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú zákonní zástupcovia deti k samostatnosti      a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.

Učiteľky v mladšej a strednej vekovej triede pomáhajú pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení. V najstaršej vekovej triede pomáhajú deťom učiteľky podľa potreby.

Za estetickú úroveň šatne  zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.

Je vhodné priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále alebo inú pevnú obuv.

6. Organizácia v umyvárni

Všetky triedy majú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, deti predškolských tried zubnú kefku, pastu a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušný prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len  za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.       Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC                 a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec.

7. Organizácia pri jedle

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá riaditeľka školskej jedálne. Zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov. Riaditeľka školskej jedálne, riaditeľka materskej školy, učiteľky a školníčka zabezpečujú pitný režim.

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti 2 - 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 - 5 ročné lyžičku a vidličku, postupne celý príbor. Deti 5 - 6  ročné používajú samostatne kompletný príbor. V závislosti od zručností detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom.

Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u riaditeľky školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje  o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom je  stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť  (alergia na mliečne výrobky,...). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani v cene za stravnú jednotku.

Časový harmonogram podávania jedla

-  desiata    :    8,30  -   9,00 hod.

-  obed       :  11,15  -  12,00 hod.

-  olovrant :   14,15  -  14,45 hod.

Stravovanie   je zabezpečené v každej triede.

Prihlasovanie a odhlasovanie detí a zamestnancov na stravu

Neprítomnosť dieťaťa a odhlasovanie zo stravy oznámi rodič vopred, a to písomným záznamom do odhlasovacieho zošita alebo telefonicky najneskôr do 14,00 hod predošlého dňa, teda 24 hodín vopred, v pondelok ráno do 8,00 hod. Ak rodič dieťa včas neodhlási zo stravy, uhrádza plnú stravnú jednotku. V prvý deň neprítomnosti dieťaťa si môže rodič vyzdvihnúť obed v ŠJ od 11,30 – 12,00 hod do obedára. Po dlhšej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je rodič povinný dieťa prihlásiť na stravu 24 hodín vopred /písomne alebo telefonicky/.

8. Pobyt  detí  vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí konané na školskom dvore alebo vychádzky   do blízkeho či vzdialeného okolia. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz a dážď / nie mrholenie/. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 –krát počas dňa – v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Deti majú v plnej miere v letných mesiacoch zabezpečený pitný režim. V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase  od 11.00 do 15.00 hodiny obmedzuje na minimum. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové , športové a hudobno-pohybové hry , ako aj kreslenie kriedovým pastelom na chodník. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných pracovných predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.

9.  Odpočinok

Počas  odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí (mimo detí - v časti, kde sú umiestnené stoly ). Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Dĺžka odpočinku sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5-6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď.  Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

10.  Organizácia krúžkovej činnosti

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje  na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a prihlášky do daného krúžku. Dohodu o krúžkovej činnosti podpisuje s lektorom zriaďovateľ – Mesto Prievidza. Krúžková činnosť sa realizuje na základe záujmu zákonných zástupcov detí.

Harmonogram krúžkovej činnosti:

- výučba anglického jazyka    -  v spolupráci s JŠ FUTURE  – 2 x týždenne

- výtvarný krúžok – v spolupráci so ZUŠ

- hudobno-pohybová výchova- v spolupráci so ZUŠ

11. Organizácia ostatných aktivít

-  výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe Plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu , najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné , hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti,

-  pred uskutočnením jednotlivých aktivít  pedagogický zamestnanec poverený  riaditeľom  školy organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia a vyhotoví o tom písomný záznam potvrdený podpisom,

-  na jednotlivé akcie sa môžu  použiť hromadné dopravné prostriedky,

-  v rámci plnenia učebných osnov Školského vzdelávacieho programu  „Zvedavé slniečka“,

plánu práce školy a spolupráce s niektorými subjektmi  (HNM, ZŠ, ZUŠ, HNK)

škola na základe požiadaviek  zákonných zástupcov organizuje   rozvíjajúce  aktivity zamerané na rozvoj  a osvojenie si   perceptuálno –  motorických   kompetencií  dieťaťa, oboznamovanie s cudzím jazykom, ktoré sú včlenené do denného poriadku  s  informovaným súhlasom  zákonného zástupcu,

-  predplavecký výcvik – sa organizuje na základe záujmu a  informovaného súhlasu  zákonného   zástupcu.

Organizovanie jednotlivých podujatí v priebehu školského roka  riaditeľka písomne oznámi

zriaďovateľovi .

12. Úsporný režim chodu materskej školy

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade zníženého počtu prítomných  detí v triedach  materskej školy a  v čase školských prázdnin riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade rieši čerpaním náhradného voľna alebo dovolenky.

13. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky stredných  a vysokých škôl , ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka  sa  po dohode so zriaďovateľom hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy na základe povolenia zriaďovateľa a pokynov strednej alebo vysokej školy:

-  poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi

poučených ,

-  oboznámi študentky so Školským poriadkom a školskou dokumentáciou,

-  zaradí študentky do tried .

Článok 4
Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany   pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogické zamestnankyne materskej školy  od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a  pri činnostiach súvisiacich s výchovou   a vzdelávaním povinná:

prihliadať na základné fyziologické potreby detí, vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov, poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze a elektronicky zaregistrovať vo webovej aplikácii na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR  podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11 . februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti, zabezpečiť 1. pomoc a lekárske ošetrenie, o úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa, ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom, úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v knihe školských úrazov, tento záznam dá rodičovi na podpis, ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe, ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, prípadne taxislužbou a  po návrate z ošetrenia zaznamenáva úraz v knihe úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným zástupcom, zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu zákonnému zástupcovi dieťaťa,
vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa,
podľa § 24 ods. 6  zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  môže byť v MŠ  umiestnené len dieťa, ktoré :
a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) ktoré neprejavuje  príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenie ,

-       potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré by malo obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní, vydá  zákonnému zástupcovi dieťaťa  všeobecný  lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom  dieťaťa do MŠ,

-skutočnosti uvedené v § 24 ods. 6 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa, vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň, predkladá ho zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní,

-    ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka  zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného  zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu,

10.  na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov, pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá   na bezpečnosť detí,       s triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a  s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov, za bezpečnosť detí počas rozvíjajúcich vzdelávacích programov, krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ, ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor, pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:
a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu vyhlášky MŠ SR

č.305/2008 Z. z. o škole v prírode,

e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov

a jednej  poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona,

13. podľa § 11 ods.47 školského zákona môže učiteľka podať dieťaťu len životu zachraňujúce lieky po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa a poučení od pediatra, iné lieky sa v materskej škole nesmú podávať!

14. elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musia byť zabezpečené  proti možnosti použitia deťmi.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
Evidencia obsahuje:
-          meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

-          deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

-          svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania do evidencie,

-          počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,

-          zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedna učiteľka dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnankyňa  poverená riaditeľkou školy.
Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogická zamestnankyňa v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni / teda 0 až 3 dni /, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni / teda 4 dni a viac /, považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.
Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze  spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedna učiteľka dieťaťa, ktorá úraz zaregistrovala, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka materskej školy. Zamestnankyňa spisujúca záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.
Riaditeľka alebo zástupkyňa je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr /MŠ SR/ 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.
Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, materská škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí.
Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa.
Opatrenia pre prípad výskytu pedikulózy

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia: zákonný zástupca, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľke a riaditeľke materskej školy.  Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

ČINNOSTI RIADITEĽA  MATERSKEJ ŠKOLY V RÁMCI PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ ALEBO PRI VÝSKYTE PEDIKULÓZY
Riaditeľka vykoná nasledovné opatrenia

a) na začiatku školského roka zabezpečiť informovanie a poučenie pedagógov                 o pedikulóze a ich povinnostiach:

Povinnosti pedagóga:

pri zistení pedikulózy u dieťaťa okamžite ohlásiť toto riaditeľke školy a rodičom, pristupovať citlivo k tejto problematike tak, aby nedošlo  k psychickej traume  u dieťaťa/výsmech detí/    a vyvolaniu negatívneho postoja  zákonného zástupcu, informovanie zákonného zástupcu pomocou letákov a iných dostupných možností.
b)  v prípade výskytu pedikulózy zabezpečiť informovanie rodičov všetkých detí v triede, resp. v materskej škole podľa rozsahu    šírenia  pedikulózy, aby vykonali preventívne  opatrenia  na určitú dobu a pravidelnú  kontrolu vlasov u  svojich detí,
c)   poveriť pedagogických zamestnancov na zavedenie   a  vykonávanie   ranného filtra v materskej škole zameraného na problematiku pedikulózy,
d)  v prípade podozrenia na pedikulózu zabezpečiť v škole izoláciu dieťaťa od ostatných detí a bezodkladne informovať zákonného   zástupcu dieťaťa,
e)   zabezpečiť včasné zahájenie dezinsekcie prostredníctvom               zákonných zástupcov detí,
f)   zabezpečiť, aby bola dezinsekcia vykonaná v celom   zasiahnutom    kolektíve súčasne,
g)   viesť agendu o vykonávaných opatreniach.
Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s CPPPaP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia  proti  šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
Viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do plánov výchovno-vzdelávacieho procesu každej triedy.
Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne a nelegálne drogy nemali svoje miesto.
Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
Dbať na to, aby sa do budovy materskej školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
Učiteľky sa budú zúčastňovať na vzdelávacích podujatiach s uvedenou  problematikou, študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať riaditeľku MŠ, ktorá vykoná okamžité opatrenia.
Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to  aj na splnomocnenú osobu ,  ktorá  prichádza do materskej školy  po dieťa.
Pokiaľ  škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom,  náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa  nebude požadovať.
3.      Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých pavilónov má riaditeľka materskej školy, pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci. Pavilóny ráno odomyká školníčka a popoludní materskú školu zamyká .  V priebehu prevádzky materskej školy za uzamknutie vchodov zodpovedajú  upratovačky pri jednotlivých triedach .

4.      V pavilónoch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

5.      Vetranie miestností na prízemí balkónovými dverami sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

6.      Popoludní, po skončení prevádzky na triede je učiteľka povinná uzamknúť triedu.

7.      Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

8.      Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

9.      Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne službu konajúci prevádzkový zamestnanec.

Časť III.  -  Záverečné ustanovenia

Školský poriadok  materskej školy je spracovaný v súlade s/ so:
-          zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-          zákonom  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-          zákonom  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-           vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306 / 2008 Z.z. o materskej škole

v znení novelizovanej  vyhlášky   č.308/2009 Z.z. o materskej škole,

-     Všeobecne záväzným  nariadením mesta Prievidza č. 3/2016  o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách

-     Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských  zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza.

Kontakty

Email : msmatusku@prievidza.sk
T.č. MŠ : 0911 091384

T.č. na JEDÁLEŇ : 0903 501 077

Oznamujeme rodičom, že od 15.6. do 19.6.2020  budeme zisťovať záujem o dochádzku detí do MŠ v čase letných prázdnin.

V prevádzke budú tieto MŠ:

Júl  - MŠ – Malonecpalská, MŠ – Športová, MŠ – Nábrežie sv. Cyrila

August – MŠ – Benického, MŠ – Dobšinského, MŠ – Gorkého

Rodičia detí, ktoré v súčasnosti nenavštevujú MŠ, vyjadria záujem / nezáujem o MŠ elektronicky – emailom na msmatusku@prievidza.sk , alebo sms na číslo 0911 091 384 v tvare:

Meno a priezvisko dieťaťa, mesiac, MŠ ...., konkrétne dátumy, záujem/nezáujem

 Napr.

Janko Mrkvička, júl, MŠ – Športová, 1.7.-10.7.- ÁNO, 13.7.-31.7. – NIE,

August – 1.8.- 31.8. - NIE

 Rodičia detí, ktoré od 1.6.2020 navštevujú MŠ si záujem/ nezáujem o MŠ

počas letných prázdnin vypíšu priamo v triede, ktorú dieťa navštevuje.

Ďakujeme.