Kliknutím zväčšite

Božena Ziaťková
Riaditeľka školskej jedálne

Viera Zelencová
K
uchárka

Eva Sovičová
Kuchárka

Jarmila Vomelová
Hlavná kuchárka

POPLATKY NA PRÁZDNINY JÚL - AUGUST 2020 :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Matúšku 759/1, Prievidza

Predškoláci za stravu nemusia uhrádzať !

IBAN : SK 68 0200 0000 002641501656

Variabilný symbol : každé dieťa má pridelený svoj VS

Konštantný symbol : 0308

Do poznámky uviesť meno dieťaťa!

Poplatok za júl je potrebné uhradiť do 20. júna, za august do 20. júla  !!!

POPLATKY ZA STRAVU POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA MIMO PRÁZDNIN :

Celodenná strava vo výške stravného limitu: 1,45 EUR

Z toho:

Desiata : 0,36 EUR
Obed : 0,85 EUR
Olovrant : 0,24 EUR


Platí sa bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou od 2. do 10. dňa v danom mesiaci. 

Bankový účet školskej jedálne :

IBAN : SK 68 0200 0000 002641501656

Variabilný symbol : každé dieťa má pridelený svoj VS

Konštantný symbol : 0308

TREBA UVIESŤ MENO DIEŤAŤA
UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE OD 1.09.2020 SA MENÍ VARIABILNÝ SYMBOL DIEŤAŤA NA STRAVU : ČÍSLO, ZAČÍNAJÚCE NA 61 SA MENÍ NA ČÍSLO 63, OSTATNÉ ČÍSLICE OSTÁVAJÚ NEZMENENÉ

V prípade choroby, ale aj z iných dôvodov môžete dieťa odhlásiť osobne zápisom do zošita v MŠ, alebo telefonicky na číslo 0903 501 077

V prípade úhrady stravného príspevku po 10. dni v mesiaci je potrebné priniesť riaditeľke školskej jedálne k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !!!

Spôsob odhlasovania a prihlasovania stravy : v pondelok ráno do 7,30 hod, ostatné dni deň vopred do 14,00 hod.

Neodhlásené obedy sa vydávajú v školskej jedálni od 11,30 – 12,00 hod. do vlasných čistých obedárov.
Obedy detských stravníkov do obedára sa vydávajú len v prvý deň ochorenia dieťaťa. Ostatné dni je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.


Deťom sa podáva strava 3 x denne, stolujú v triedach.

Desiata
Obed
Olovrant
od 08:30 hod - do 09:00 hod
od 11:15 hod - do 12:00 hod
od 14:15 hod - do 14:45 hod