Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2018/2019

 Prijímanie žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v dňoch :

       

         02. 05. - 04. 05. 2018

v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.

v priestoroch jednotlivých materských škôl :

 

MŠ Ul. P. Benického 154/1

MŠ Ul. V. Clementisa 251/12

MŠ Nábr. sv. Cyrila 306/28

MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5

MŠ Ul. M. Gorkého 223/2

MŠ Ul. D. Krmana 334/6

MŠ Malonecpalská ul. 206/37

MŠ Ul. J. Matušku 759/1

MŠ Ul. M. Mišíka 398/15

MŠ Ul. A. Mišúta 731/2

MŠ Športová ul. 134/34

 

Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

 

písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu

 

Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne

prijímajú deti :

 

ktoré dovŕšili piaty rok veku

s odloženou povinnou školskou dochádzkou

s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom/ zákonným zástupcom riaditeľstvá materských škôl.