Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2019/2020

 

Prijímanie žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v dňoch :

02.05.
03.05.
06. 05. 2019

v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.

v priestoroch jednotlivých materských škôl :

 MŠ Ulica P. Benického 154/1,

 MŠ Cesta Vl. Clementisa 251/12,

 MŠ Nábr. sv. Cyrila 306/28,

 ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5,

 MŠ Ulica M. Gorkého 223/2,

 MŠ Ulica D. Krmana 334/6,

 ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37,

 MŠ Ulica J. Matúšku 759/1,

 MŠ Ulica M. Mišíka 398/15,

 MŠ Ulica A. Mišúta 731/2,

 MŠ Športová ulica 134/34.

Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  • písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
  • občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne
prijímajú deti :

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom/ zákonným zástupcom riaditeľstvá MŠ a ZŠ s MŠ.